Проект "Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион" POFTIC

MIS CODE 647 договор за финансиране №26931/01.04.2012
   

Проектът се изпълнява по Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013

 

Приоритетна ос:

3. Икономическо и социално развитие - Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и подобряване на сравнителните предимства на региона

Ключова област на интервенция:

3.1 Подкрепа за трансграничното бизнес сътрудничество и насърчаване на регионалния образ и идентичност, чрез развитието на трансгранична бизнес инфраструктура и насърчаване на сътрудничество, изграждане на мрежи за насърчаване на чуждестранни инвестиции и на положителна регионална идентичност и образ, насърчаване на трансгранични туристически мрежи и разнообразяване на съществуващите трансгранични туристически услуги, насърчаване на сътрудничеството между университети, изследователски институти и бизнеса в областта на научноизследователската и развойна дейност и иновациите, както и съвместен маркетинг и насърчаване на трансграничните продукти.

Водещ партньор:

Община град Добрич - Център за защита на природата и животните

Партньори:

- "ПРО ЗОО Добрич"

- Областен съвет Констанца

- Национален комплекс за природата и животните - Констанца

Обща стойност на проекта - 1 489 848.09 евро

Начало на проекта: 9 април 2011 г.

Край на проекта: 8 октомври 2012 г.

Продължителност на проекта:

18 месеца

Цели на проекта:

Обща цел - Осигуряване на условия за устойчиво развитие на туризма в трансграничния регион Добрич – Констанца, допринасящи за сближаване на хората, общностите и икономиките.

Специфична цел 1 - Създаване на условия за развитие на устойчив туризъм в трансграничния регион Добрич – Констанца чрез обновяване, модернизиране и благоустрояване на Центъра за защита на природата и животните в град Добрич и Музеен комплекс на науката и природата град Констанца в град Констанца.

Специфична цел 2 - Осигуряване на условия за устойчиво икономическо развитие в трансграничния регион Добрич – Констанца чрез организиране на съвместни инициативи за разнообразяване и популяризиране на трансграничните туристически услуги.

Дейности по проекта:

1. Организация и управление на проекта

2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители

3. Развитие и модернизиране на съоръжения на инфраструктурата

4. Установяване на съвместни туристически информационни мероприятия

5. Разработване на съвместни туристически продукти, включващ двата обекта в Добрич и Констанца, тестване на един продукт

6. Информация и публичност

Очаквани резултати от проекта:

1.Модернизирана и подобрена туристическа инфраструктура в трансграничния регион Добрич-Констанца - Център за защита на природата и животните - Добрич и Музеен комплекс на науката и природата - Констанца.

2.Повишена популярността на региона като туристическа дестинация.

3.Увеличен брой на съвместни информационни мероприятия, насочени директно към целевите групи.

4.Разработени и осъществени съвместни туристически продукти.

5.Изработен маркетингов профил на двата туристически обекта.

6.Създадени условия за подобряване на икономическо развитие в трансграничния регион.

7.Създадени условия за сближаване на хората, общностите и икономиките в трансграничния регион Добрич-Констанца.

 

 
   
 
   
   
   
   
   

 

 

 

Free web counter